1. Krzyż i noc są drogą do światła z Nieba: takie jest radosne orędzie Krzyża.
2. Krzyż nie jest celem samym w sobie: wznosi się wzwyż i wskazuje w górę.
3. Krzyż jest nie tylko znakiem: jest także mocnym orężem Chrystusa, Jego laską pasterską, którą On pewnie wyważa bramę do Nieba.
4. Oblubieńcze zjednoczenie z Bogiem jest celem, dla którego dusza została stworzona: odkupiona przez Krzyż, na Krzyżu znalazła swe wypełnienie i na całą wieczność jest opieczętowana Krzyżem.
5. Krzyż wewnętrzny czy zewnętrzny, jaki Bóg sam nakłada, jest zawsze skuteczniejszy niż umartwienia według naszego własnego wyboru.
6. Jeżeli dusza chce dzielić życie Chrystusa, musi wraz z Nim przejść śmierć krzyżową: wydać się na ukrzyżowanie
w cierpieniu i śmierci, tak jak je Bóg ześle czy dopuści.
7. Kazanie o Krzyżu byłoby zarozumiałością, gdyby nie było wyrazem życia w łączności z Ukrzyżowanym.
8. Wiedzę Krzyża można zdobyć tylko wtedy, gdy samemu doświadczyło się do głębi Krzyża.

Św. Teresa Benedykta od Krzyża
[ „Wiedza Krzyża” ]